NEOS - reklamace zboží a záruční podmínky

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

 • Vážený spotřebiteli, na zakoupenou obuv poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení.
 • Při převzetí balíčku od zaměstnance České pošty máte právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození máte možnost uplatnit u České pošty reklamaci. Za všech okolností se snažíme vyjít zákazníkům vstříc. V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, máte právo na reklamaci v záruční lhůtě. Reklamované zboží nám včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady zboží pošlete zpět na naši adresu provozovny v Táboře
 • Reklamované zboží zašlete včetně kopie záručního listu na adresu provozovny provozovatele: NEOS, Jiráskova 1793/4, 392 02 Tábor - v zásilce popište přesně závady, které u zboží reklamujete a závady označte.
 • Zásilku pojistěte - neručíme za případnou ztrátu po dobu přepravy.
 • Se zakoupenou obuví dostanete i návod k použití. Audemars Piguet Replica
 • Při reklamaci je důležité prokázat, že zboží bylo zakoupeno tam, kde reklamaci uplatňujete.
 • Spotřebitel při uplatnění reklamace v záruční době má:
  • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a je-li takový postup možný,
  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (3x stejná závada uznaná prodávajícím) nebo opakovaně (3x tatáž či 4x různá závada uznaná prodávajícím) a bránící řádnému užívání zboží,
  • právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci,
 • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat prodávajícímu uzavření kupní smlouvy, nejlépe předložením dokladu o koupi věci či záručního listu.
 • Umožňuje-li to povaha věci, je dostačující, jestliže prodávající namísto záručního listu vydá kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.
 • Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 • Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 • Součástí záručního listu je i návod na ošetřování obuvi.
 • Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z hlediska nedodržení zásad a účelového použití obuvi nebo z důsledku zanedbané údržby dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace takto vzniklých vad.

Podmínky reklamace:

 • Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned při zjištění závady aby bylo možno určit její příčinu.
 • Reklamované zboží zašlete na adresu provozovny (NEOS, Jiráskova 1793/4, 390 02 Tábor) - v zásilce popište přesně závady, které u zboží reklamujete a závady označte.
 • Zásilku pojistěte - neručíme za případnou ztrátu po dobu přepravy.
 • K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a suchou. (nebude-li dodržena tato podmínka, bude obuv odeslána zpět - reklamace bude zamítnuta a bude požadován poplatek za poštovné)
 • Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi.
 • Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Záruku možno uplatnit :

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání obuvi).

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu:

 • Odstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.
 • Neodstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace máte jako spotřebitel právo na výměnu za novou obuv nebo vrácení celé kupní ceny.

V případě, že zjištěná vada nebude bránit užívání věci, máte také nárok na přiměřenou slevu z ceny. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data uplatnění – reklamace – tj. převzetím bot prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na:

 • barevnou odlišnost od prezentovaného vzorku, platí barevné kombinace, ale nelze zaručit přesné rozložení barevné struktury, každý pár obuvi je barevný originál.
 • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.),
 • nesprávného užívání a neodborného zásahu.
 • Mechanicky poškozenou obuv a její části.
 • Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.
 • Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

NEOS – návod k použití:

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil převleky značky NEOS.Naším cílem je především Vaše spokojenost se zakoupenou obuví, proto si Vám dovolujeme poskytnout několik rad a informací, jak se zakoupenou obuví zacházet.

1. Při výběru převleků dbejte na to, aby zvolený typ, velikost a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám.

2. Převleky omyjte vodou a vysušte hadříkem. Na hrubou nečistotu použijte nylonový kartáč.

3. Převleky sušte volně po každém použití rozepnutou, popř. vyjměte vnitřní vkládací stélku. Nikdy nesušte prudce přímo u zdroje tepla!

4. Převleky pravidelně ošetřujte, čímž prodloužíte její životnost.

5. Převleky jsou určeny především jako ochrana před zimou a vlhkem, a k nošení přes jakoukoliv obuv. Pokud bude obuv využívána k jinému účelu, než je určena, nemůže být reklamována!

Dovozce:

3XC s.r.o., U studánky 651/14, 170 00 Praha 7, IČO: 29004870 DIČ: CZ29004870                            
email:
info(at)overshoe.cz, www.overshoe.cz

 

CZ / DE

Počet položek:0
Suma s DPH:0,00,-