Obchodní a dodací podmínky

NEOS - reklamace zboží a záruční podmínky

Poštovné na území ČR:

1.zboží v celkové hodnotě nad 6000,- Kč doprava zdarma!
2.na dobírku:
               Česká Pošta - obchodní balík

3.při platbě předem:
               Česká Pošta - obchodní balík

          

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.overshoe.cz.
 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., zejména jeho ust. § 409 a násl., vše ve znění novel.

Dovozce:

3XC s.r.o., U studánky 651/14, 170 00 Praha 7, IČO: 29004870 DIČ: CZ29004870                            

Zboží určené k výměně, vrácení či reklamaci zasílejte výlučně na adresu provozovny dovozce:
NEOS, Jiráskova 1793/4, 392 02 Tábor

Vymezení pojmů:

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, z níž oběma stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku odeslání objednávky. S těmito obchodními podmínkami je kupující povinen se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.
 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
 • V případě, že nebude uvedeno dostupné tel. číslo k ověření objednávky - nebude objednávka akceptována.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na ověřovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu overshoe.cz jsou závazné. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká akceptací návrhu kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu overshoe.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 • Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 • Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.
 • Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu overshoe.cz, kupující dává prodávajícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři či závazné objednávce, za účelem plnění smluvního vztahu, jakož i pro další obchodní a marketingové účely prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje kupujícího.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího, a dále práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. hlavně právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
 • Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

Dostupnost  zboží

 • Dostupnost, uváděná v e-shopu, je jen orientační. Zpravidla objednávku vyřizujeme do 1 týdne. (tj. termín expedice se může změnit). Údaj o dostupnosti u zboží v internetovém obchodě označuje, za jak dlouho by mělo být zboží dostupné na našem skladu po objednání a kdy jsme schopni zboží expedovat (doba se začíná počítat následujícím dnem od zaslání objednávky), a nevypovídá o tom, za jak dlouho bude zásilka u zákazníka. To je důležité uvědomit si hlavně při objednávání na Slovensko. V případě zboží na objednávku, které není skladem, na orientační termín upozorňujeme zákazníka zprávou SMS a zprávou e-mailem.

Storno objednávky

 • Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb)., náklady na dopravu zboží k zákazníkovi se řídí těmito obchodními podmínkami.
 • Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Objednávku lze stornovat pouze do té doby, než odešleme potvrzení jejího přijetí.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku:

 • Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
 • Rozhodne-li se kupující od smlouvy odstoupit, je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování (boty vyzkoušejte v domácím prostředí - nezkoušejte boty procházkou venku - takové boty jsou pro další prodej znehodnocené), v původním obalu zaslat na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího v uvedené lhůtě společně s písemným oznámením o odstoupení od smlouvy. Prodávající v takovém případě neodpovídá za škody na zboží vzniklé v průběhu přepravy, doporučuje proto kupujícímu, aby zboží pro přepravu pojistil na částku odpovídající kupní ceně zboží.
 • Po obdržení vráceného zboží, prodávající do 30 dnů vrátí zpět zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • V případě že zboží při vrácení vykazuje známky užívání či poškození způsobeného kupujícím může být odstoupení od smlouvy neplatné. Kupující je v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Tím není dotčeno právo spotřebitele na  odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:

 • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • dodávku zboží upraveného na přání kupujícího nebo pro jeho osobu či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a zboží, které nebylo v době objednávky skladem a bylo speciálně pro zákazníka zajišťováno a zákazník s termínem dodání a kupní cenou zboží souhlasil.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v zákonné lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy - deklarujte písemně s žádostí o vrácení peněz do 14 kalendářních dnů na adresu – 3XC s.r.o., U studánky 651/14, 170 00 Praha 7.
 • V případě, že odstoupení od smlouvy bude doručeno až se zbožím, musí být také dodržena lhůta 14 dnů.
 • Dále doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete ho zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt na adresu reklamací, a to za následujících podmínek:
 • ZBOŽÍ: musí byt v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené (boty vyzkoušejte v domácím prostředí - nezkoušejte boty procházkou venku - takové boty jsou pro další prodej znehodnocené), musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálním dokladem o koupi.
 • Při nedodržení této podmínky má prodávající právo požadovat nutné náklady k obnovení původního stavu - je-li to možné z povahy zboží. Nelze akceptovat ochozené boty, hygienicky závadné a poškozené (toto zboží nelze dále nabízet a prodávat a je dále bezcenné)
 • V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Výměna obuvi – podmínky:

 • Nad rámec zákonných reklamačních podmínek
 • V našem obchodě můžete požadovat výměnu obuvi i z důvodu nesprávně určené velikosti nebo typu vybrané obuvi. Vždy je nutná dohoda mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování (boty vyzkoušejte v domácím prostředí - nezkoušejte boty procházkou venku - takové boty jsou pro další prodej znehodnocené), v původním obalu včetně příslušenství, záručního listu, návodu k údržbě a originálního dokladu o koupi můžete poslat do 14 dnů zpět. Po obdržení a kontrole zásilky Vám obuv vyměníme a pošleme zpět. Spotřebitel je povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na výměnu zboží.

Citace ustanovení a zákonů

 • Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
 • V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění.
 • Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. §53 (8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv
 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Doprava zboží a platby za zboží

 • Zboží zasíláme převážně službou obchodní balík České pošty, není-li dohodnuto s kupujícím jinak.
 • Zboží je možno uhradit při převzetí zásilky (dobírka), internetovým bankovnictvím či případně po dohodě bankovním převodem.
 • Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 • VŽDY SE SNAŽÍME ZÁSILKU ODESLAT TAK, ABY ZÁKAZNÍK ZBOŽÍ OBDRŽEL CO NEJDŘÍVE.
 • Směrodatná je vždy adresa zadaná při objednání zboží.
 • Pokud je zboží skladem, je expedováno do 3 - 5 dnů pracovních dnů. V případě, že by byla dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) pro informování o termínu a možnostech dodávky.
 • V období listopad a prosinec se mohou termíny pro větší zájem prodloužit, proto doporučujeme objednávat zboží s dostatečnou časovou rezervou.

Ceny zboží:

 • Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Ochrana soukromí:

 • Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.
 • Provozovatel serveru je jediným zpracovatelem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Závěrečná ustanovení:

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu overshoe.cz.
 • Nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak, odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán až do okamžiku její akceptace prodávajícím.
 • V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem

NEOS - reklamace zboží a záruční podmínky

 
nebankovni pujcky ihned stary plzenec pujcky na smenku kadan pujcky od soukromnika ceske budejovice nebankovni pujcka na koupi nemovitosti pujcky bez registru online Kostelec nad Labem pujcky vlachovo brezi online pujcky Fulnek rychla pujcka do vyplaty chrudim bez osobni schuzky jak vydelat penize pres pc hypotecni uver ze stavebniho sporeni

CZ / DE

Počet položek:0
Suma s DPH:0,00,-